Hristo Katzarski - 0888 732 604
Tatiana Katzarska - 0888 906 485
Оffice - 0885 449 089

Address: city Gabrovo, str. "Smurch" №1.
Factory : с. Армените